Политика за защита на личните данни

Уважаеми потребители,

Моля, имайте предвид, че от 25 май 2018 г. относно обработката на лични данни се прилага Регламентът на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни.

По-долу ще откриете информация за правилата за обработка на личните Ви данни, които ние събираме при изпълнението на задължението, наложено от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), известен също с английското си съкращение GDPR (на английски: General Data Protection Regulation). Моля, прочетете ги - това няма да Ви отнеме повече от няколко минути. Ако след като ги прочетете имате някакви въпроси, свържете се с нас. Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, събрани във връзка с използването на този сайт, ще ни бъде предоставено, когато кликнете върху бутона "Към Dentios.bg".

Стремим се да предоставим всички средства за физическа, техническа и организационна защита на личните данни срещу тяхното случайно или умишлено унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване, използване или достъп, в съответствие с всички приложими закони.

 

Какво представляват личните данни?

 

Личните данни са информация за идентифициран или идентифицируем човек. Личните данни са например име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер. По отношение на използването на нашия уеб сайт, ние различаваме такива категории лични данни, като например IP-адрес на потребителя, информация за предишната дейност на потребителя, информация, събрана чрез "бисквитки" и други подобни технологии. Ако "бисквитката" не съдържа лични данни, но е възможно да се събере информация от този файл с друга получена от Вас информация, т.е. ако е възможно да бъдете идентифицирани - тези "бисквитки" също са обект на защитата на личните данни.

 

Файлове с "бисквитки" и лични данни

 

Cookies, наричани по-нататък "бисквитки", са файлове, в които, когато разглеждате уеб страница, се записва информация, въвеждаща крайното устройство, т.е. компютър или смартфон. Тези файлове имат много функции: да позволяват на уебсайта да работи правилно, да активират предпочитанията на потребителя, както и да персонализират уебсайтовете по отношение на показваното съдържание и подходящите реклами.

Бисквитките могат да бъдат разграничени на такива, които съдържат лични данни и бисквитки, които не съдържат лични данни, в зависимост от дейността на потребителя на уебсайта и в зависимост от личните данни, предоставени на уебсайта.

За повече информация относно "бисквитките" и как да ги използвате вижте нашата "Политика за защита на личните данни".

 

Кой обработва личните ми данни?

 

Администратор на Вашите лични данни е "Дентиос" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200516937, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, бл. 212, вх. А, ет. 7.

"Дентиос" ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Администратор на Вашите лични данни могат да бъдат и нашите доверени партньори, с които си сътрудничим, по-специално в областта на маркетинга.

Можете да се свържете с нас писмено, като използвате традиционната поща, на следния адрес: гр. София, р-н Връбница, бл. 212, вх. А, ет. 7; на телефон: +359 877 200 720 или по електронна поща на следния адрес: info@dentios.bg.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисията за защита на личните данни.

 

Въз основа на каква правна основа се извършва обработката?

 

ОРЗД посочва възможното правно основание, въз основа на което обработването на лични данни е законно. Това е необходимостта от обработка за изпълнение на договора, по който сте страна, необходимостта от обработка за цели, произтичащи от законни интереси, преследвани от администратора или от трета страна (по-специално маркетинг и реклама), както и Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни. Това са независими, функциониращи правни основания.

 

Защо личните ми данни се обработват?

 

Вашите данни се обработват за маркетингови и аналитични цели. Ние персонализираме съдържанието и рекламите и анализираме активността в уебсайта и в Интернет. Един от начините, по който обработваме личните данни, е така нареченото профилиране, което се основава на факта, че можем да създаваме предпочитания за Вас въз основа на Вашите данни и след това да коригираме съдържанието на показваните реклами според нуждите и интересите Ви. Уведомяваме Ви, че не взимаме автоматизирани решения, включително въз основа на профилирането.

Подобно на повечето онлайн компании, ние използваме помощта на други субекти в нашите операции, която често включва прехвърлянето на Вашите лични данни. Във връзка с горното, ако е необходимо, ние предаваме Вашите лични данни на доверените си партньори.

Ние не обработваме конкретни категории лични данни или лични данни относно присъди и нарушения на закона или свързаните с тях мерки за сигурност. Специфичните категории данни включват: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или идеологически убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни за физическо лице с неидентифицируемо идентифициране или данни за здравето, сексуалността или сексуалната ориентация на това лице.

 

За какъв период ще бъдат обработвани данните ми?

 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани в случай на обработка на лични данни въз основа на съгласие, докато то не бъде оттеглено. Личните данни ще бъдат обработвани и за периода, необходим за постигане на посочените по-горе цели, а след този период до момента на предписване на всякакви претенции или до изтичане на задълженията за съхранение на данни, произтичащи от разпоредбите на закона.

Ако обработването на Вашите данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

 

Какви права имам във връзка с обработката на моите лични данни?

 

Във връзка с обработката на личните Ви данни имате право на:

- достъп до Вашите лични данни;

- коригиране на Вашите лични данни;

- изтриване на личните Ви данни;

- ограничения върху обработката на Вашите лични данни;

- възражение срещу обработката на Вашите лични данни;

- прехвърлянето на Вашите лични данни;

- подаване на жалба до надзорния орган.

Споменатите по-горе права могат да бъдат упражнявани по-специално чрез: електронна поща на адрес: info@dentios.bg и писмен контакт чрез традиционна поща на следния адрес: гр. София, р-н Връбница, бл. 212, вх. А, ет. 7.

Ако обработваме личните Ви данни въз основа на обоснованите интереси на администратора (например за маркетингови цели), ние няма да ги обработваме за посочените цели, ако възразявате срещу подобна обработка. Имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на лични данни, ако: (1) обработката на Вашите лични данни се основава на легитимен интерес или за статистически цели и възражението е оправдано от конкретната ситуация, в която сте били или (2) Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг. Можете да изпратите възражението си по имейл на info@dentios.bg.

За повече информация как да упражните правата си, посочени по-горе, можете да се свържете с администратора на личните данни на адрес: info@dentios.bg.

 

Съгласие

 

Ако сте съгласни с обработването от Dentios.bg и неговите доверени партньори на Вашите лични данни, получени във връзка с използването на нашия сайт и нашите интернет приложения или такива на нашите доверени партньори, включително обработка на лични данни, съдържащи се в "бисквитките", съхранение на информация или достъп до информация, която вече е съхранена в телекомуникационното крайно оборудване на абоната или крайния потребител (напр. Вашия компютър, лаптоп, смартфон) кликнете върху бутона "Към Dentios.bg".

 

Отказ от съгласие

 

Можете да промените решението и избора си по всяко време, като се свържете с нас на адрес: info@dentios.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика за защита на личните данни

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от "Дентиос" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200516937, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, бл. 212, вх. А, ет. 7.

"Дентиос" ЕООД е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

1. Предмет

 

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със сайта www.dentios.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

 

2. Определения

 

1. лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

2. обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

3. администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

4. Сайт - www.dentios.bg (включително заглавна страница и подстраници);

5. основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

 

3. Какви лични данни събираме

 

Услугите, предлагани чрез Сайта, се предоставят на регистрирани и нерегистрирани потребители. Личните данни, които събираме за тези две категории потребители, са различни по обем.

Лични данни, които Вие ни предоставяте при регистрацията на профил в Сайта:

Регистрацията на профил в нашия Сайт Ви дава възможност да използвате по-широк спектър от услуги. При регистрацията събираме лични данни, които Вие ни предоставяте, а именно: имейл адрес, парола, прякор, име и фамилия, образование, длъжност, местопребиваване, пол и дата на раждане. Данните, които са задължителни за регистрацията ви са: e-mail. Всички останали данни, които ни предоставяте при регистрацията си, се предоставят по Ваше желание.

 

Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители:

 

По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:

 

IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

 

Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно: IP адрес; ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга); браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:

 

Бисквитки ("Cookies'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Можете да изберете да премахнете бисквитките чрез опциите на използвания от Вас браузър, но трябва да сте уведомени, че това вероятно ще повлияе на взаимодействието Ви със Сайта ни.

 

Бисквитките, които използваме, са следните видове: (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате Сайта. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват Сайта. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори, които биха могли да представляват интерес за Вас; (2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашия Сайт възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за влизане, както и да се запаметят предпочитаните от Вас настройки; (3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на Сайта. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места в Сайта. Те са анонимни - не могат да ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове.

 

Уеб указатели (Web beacons). Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").

 

4. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите лични данни

 

Данните, които са задължителни за регистрацията на профил в Сайта ни, обработваме на основание на договорните ни отношения, регулирани от нашето т.нар. Потребителско споразумение (Условия за използване на услугите на dentios.bg), по силата на което Ви предоставяме редица услуги. Тези данни ние използваме за нуждите на регистрацията и поддръжката на профила Ви; за участието Ви в организирани от нас игри, в които сте се включили, в това число за предоставяне на награди; за разрешаване на спорове и за отстраняване на възникнали проблеми; за комуникация с Вас, в това число за да Ви информираме за промени в Условия за използване на услугите на dentios.bg и политиките, свързани с използването на предоставяните от нас услуги.

 

Данните, които ни предоставяте при регистрацията си, и чието предоставяне не е задължително с оглед на регистрацията, ние обработваме на основание на Вашето съгласие. Тези данни при съгласие от Ваша страна могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на наши услуги и на услуги на наши партньори, както и за предоставянето на други допълнителни услуги.

 

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме на основание на Вашето съгласие, за следните цели: за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт; за маркетингови цели, включително за персонализирани реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори; за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.

 

За целите на директния маркетинг на наши продукти и на продукти на наши партньори, както за предоставяне на персонализирани реклами, в определени случаи ние обработваме автоматизирано Вашите лични данни, а именно чрез профилиране.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели: разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси; за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.

 

5. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни

 

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.

Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайтове (включително техните служители и подизпълнители);

Лица, предоставящи технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители).

Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

Ние не прехвърляме Ваши лични данни извън територията на Европейския съюз, в това число не получаваме данни от бисквитки от страни извън Европейския съюз, нито ние предоставяме такъв достъп в страни извън Европейския съюз.

За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни. Паролата, която предоставяте при регистрацията си в Сайта ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашите лични данни.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

 

6. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт, изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси.

В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Сайта или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите лични данни не се предоставят за ползване възмездно на когото и да е било без изричното Ви съгласие за това.

Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни. 

 

7. Вашите права във връзка с личните Ви данни

 

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи. Накратко вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали използваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни, в случай е осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес

Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

Данните за връзка с нас са: тел.: +359 877 200 720, електронна поща: info@dentios.bg, интернет страница: www.dentios.bg.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни.